Bruker- og pårørendeinvolvering

Kompetansesentrenes posisjon overfor kommunene gjør at vi bør gå foran som et godt eksempel når det gjelder å involvere brukere og pårørende.  

Tiltak og eksempler:

Kompetansesentrene bør involvere brukere, pårørende og deres organisasjoner når de skal holde innlegg, foredrag, ha fagdager eller lignende. 

På denne måten blir man kjent med kompetansen som de ulike bruker- og pårørendeorganisasjonene har. Det etablerer i tillegg god kontakt og samarbeid med organisasjonene i regionen, og det blir lettere å foreslå aktuelle organisasjoner for kommunene. 

→ Les om ivaretagelse av erfaringskonsulenter under “Brukeransettelse”
→ Se oversikten over bruker- og pårørendeorganisasjonene her 

Kompetansesentrene bør alltid etterspørre rutiner og strukturer for bruker- og pårørendeinvolvering og medvirkning i den enkelte tjenesten, både på individ-, tjeneste- og systemnivå. 

Kompetansesentrene bør oppmuntre til utarbeidelse av slike rutiner der de ikke foreligger og tilby bistand til dette der det er ønskelig.  

Kompetansesentrene bør tydeliggjøre skillet mellom å opprette bruker– og pårørendeutvalg, ansette erfaringskonsulenter og involvere bruker- og pårørendeorganisasjoner (tjeneste- og systemnivå) samt å systematisk tilrettelegge for at aktive brukere av tjenesten og deres pårørende er med på å utforme sin egen oppfølgning. 

Noen eksempler:

  • Erfaringsbasert kvalitetssikring
  • Brukerutvalg som bidrar til forbedring av tjenestene
  • Systematisk implementering av feedbackinformerte verktøy.
 
→ Les om brukerinvolvering på tre ulike nivå og hvilke lover som regulerer dem
→ Les hvordan brukerutvalg kan organiseres
→ Les nasjonal pårørendeveileder

Kompetansesentrene bør oppmuntre til at brukere og pårørende involveres i alle utviklings- og forskningsprosjekter, og da særlig de prosjektene som utvikles i samarbeid med kompetansesentrene. 

→ Les mer om brukerinvolvering i forskning her 
→ Les om brukerinvolvering i tjenesteutvikling her
→ Se eksempel på brukerinvolvering i et utviklingsprosjekt her (“Sårbare overganger”)
Også her bør kompetansesentrene gå foran som et godt eksempel og bidra til at det legges til rette for at brukerne involveres i utforming av undersøkelser, resultatformidling samt eventuelt videre arbeid med resultatene.

Ungdata er et godt eksempel på hvordan brukere kan involveres i resultatpresentasjon og videre arbeid med resultatene. Både KoRus Vest Stavanger og KoRus Vest Bergen har gjort dette i 2019.

KoRus Stavanger tilrettela for at ungdommens stemme skulle bli hørt i forståelsen av «Ung i Rogaland»-resultatene, ved å bruke en dag sammen med representanter for ungdomsgenerasjonen. 

→Se Stavanger sitt “ta pulsen på ung i Rogaland” prosjekt her

KoRus Bergen har også arbeidet med å involvere representanter for ungdomsgenererasjonen i Ungdata. Nytt av 2019 er at KoRus Bergen har valgt å tilrettelegge for en videre diskusjon av resultatene og eventuelle tiltak som kan settes inn i kommunen, ved å arrangere Ungdataseminarer. Videre har hver enkelt kommune som har ønsket Ungdataseminar blitt bedt om å invitere lokal ungdom til presentasjonen. KoRus har valgt å være tydelig på at de anser tilstedeværelse av ungdom som en forutsetning for at diskusjonen skal bli nyttig. Ved alle seminarer i 2019 var det ungdom tilstede og de hadde en sentral rolle i refleksjonen rundt resultatene, vurdering av ulike tiltak samt det videre arbeidet med disse tiltakene.

→ Les et eksempel på gjennomføring her
Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Skroll til toppen