Brukerdeltagelse

Kompetansesentrenes posisjon overfor kommunene gjør at vi bør gå foran som et godt eksempel når det gjelder å involvere brukere.

Tiltak og eksempler:

Kompetansesentrene bør involvere brukere og brukerorganisasjoner når de skal holde innlegg, foredrag, ha fagdager eller lignende.

På denne måten blir man kjent med kompetansen som de ulike brukere og brukerorganisasjoner har. Det etablerer i tillegg god kontakt og samarbeid med brukerorganisasjonene i regionen, og det bli  lettere å foreslå aktuelle brukerinnlegg for kommunene.

→ Les om ivaretagelse av erfaringskonsulenter under “Brukeransettelse”
→ Se oversikten over brukerorganisasjonene her 
Kompetansesentrene bør alltid etterspørre rutiner og strukturer for brukermedvirkning og brukerinvolvering i den enkelte tjenesten, både på individ-, tjeneste- og systemnivå.

Kompetansesentrene bør tydeliggjøre skillet mellom å opprette brukerutvalg, ansette erfaringskonsulenter og involvere brukerorganisasjoner (tjeneste- og systemnivå) samt å systematisk tilrettelegge for at aktive brukere av tjenesten er med på å utforme sin egen oppfølgning.

Noen eksempler:

  • Erfaringsbasert kvalitetssikring
  • Brukerutvalg som bidrar til forbedring av tjenestene
  • Systematisk implementering av feedbackinformerte verktøy.
 
→ Les om brukerinvolvering på tre ulike nivå og hvilke lover som regulerer dem
→ Les hvordan brukerutvalg kan organiseres

Kompetansesentrene bør oppmuntre til at brukere involveres i alle utviklings- og forskningsprosjekter, og da særlig de prosjektene som utvikles i samarbeid med kompetansesentrene.

→ Les mer om brukerinvolvering i forskning her 
→ Les om brukerinvolvering i tjenesteutvikling her
→ Se eksempel på brukerinvolvering i et utviklingsprosjekt her (“Sårbare overganger”)
Også her bør kompetansesentrene gå foran som et godt eksempel og bidra til at det legges til rette for at brukerne involveres i utforming av undersøkelser, resultatformidling samt eventuelt videre arbeid med resultatene.

Ungdata er et godt eksempel på hvordan brukere kan involveres i resultatpresentasjon og videre arbeid med resultatene. Både KoRus Vest Stavanger og KoRus Vest Bergen har gjort dette i 2019.

KoRus Stavanger tilrettela for at ungdommens stemme skulle bli hørt i forståelsen av «Ung i Rogaland»-resultatene, ved å bruke en dag sammen med representanter for ungdomsgenerasjonen. 

→Se Stavanger sitt “ta pulsen på ung i Rogaland” prosjekt her

KoRus Bergen har også arbeidet med å involvere representanter for ungdomsgenererasjonen i Ungdata. Nytt av 2019 er at KoRus Bergen har valgt å tilrettelegge for en videre diskusjon av resultatene og eventuelle tiltak som kan settes inn i kommunen, ved å arrangere Ungdataseminarer. Videre har hver enkelt kommune som har ønsket Ungdataseminar blitt bedt om å invitere lokal ungdom til presentasjonen. KoRus har valgt å være tydelig på at de anser tilstedeværelse av ungdom som en forutsetning for at diskusjonen skal bli nyttig. Ved alle seminarer i 2019 var det ungdom tilstede og de hadde en sentral rolle i refleksjonen rundt resultatene, vurdering av ulike tiltak samt det videre arbeidet med disse tiltakene.

→ Les et eksempel på gjennomføring her
Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Når kompetansesenteret skal hjelpe tjenestene med brukerinvolvering: