Samhandle

Gjennom å samhandle kan kompetansesentrene og tjenestene sikre at brukerne og pårørende involveres. 

Det å involvere brukere og pårørende kan knyttes til enkeltstående tiltak eller bli en del av en langvarig innsats. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan gjøre dette på ulike måter, med tips og eksempler som hjelp på veien. 

Enkeltstående samhandling

Del gjerne gode eksempler

I punktene under har vi lagt inn noen eksempler - men vi ønsker å legge til flere!

Vi oppfordrer deg til å dele med oss, dersom du har forslag, eksempler eller maler som passer til punktene under.

Kontakt oss
For å sikre at dette skjer må hvert enkelt kompetansesenter beskrive hvordan de vil gjennomføre det gjennom strategiplaner, samt gjennom årlige konkrete handlingsplaner.

Det kan være best for noen sentre å benytte brukerundersøkelser, mens for andre kan strukturerte møter, rådslag eller lignende være mer passende.

→ Se et eksempel på en Referansegruppe her 

→ Her vil vi legge inn forslag til spørsmål på tilbakemelding. 

→Her vil vi legge inn forslag til metode. 

→Her vil vi legge inn eksempel på handlingsplan.

Seminarer, konferanser, foredrag eller kurs kan være arenaer hvor erfaringskonsulenter kan inviteres som innledere.

Her bør sentrene ha en oversikt over kompetanseområdene til de ulike representantene og organisasjonene i regionen. 

Ved endring av praksis eller diskusjon om nye tiltak skal innføres, skal kompetansesentrene rådføre seg med brukere og/eller pårørende før endring gjennomføres. 

Dette kan gjøres ved å invitere til rådslag. Ved gjennomføring av rådslag skal det være satt en agenda og en konkretisering av hva en ønsker innspill på, samt åpne opp for generelle innspill. 

Barn og unge har en viktig stemme. Ungdomspanelet bør inkluderes i rådslagsmøter der det er relevant. 

Finn Ungdomspanelet vest her 

→ Se hvordan KORUS Stavanger gjorde dette i sammenheng med undersøkelsen “Ung i Rogaland 2019” her 

→ Her vil vi legge til eksempler på rådslags-agenda og form

→Her vil vi legge til eksempel på rolle og forventning til brukerrepresentanter 

Langvarig samhandling

Jobb systematisk med å innarbeide rutiner der ansatte fører an og skaper en arbeidsmåte bygget på bruker- og pårørendeinvolvering. 

Skap et systematisk, relasjonelt og strukuturert arbeid med brukerne og pårørende for å få et vedvarende samarbeid som blir en del av kompetanesenterets kultur. 

            “Slik gjør vi det her hos oss”

→ Se hvordan Sandnes kommune har jobbet med dette her 

→ Her vil vi legge til eksempel på hvordan bygge kultur

→ Her vil vi legge til  sjekkliste for brukerinvolvering  ( for ledere) 

Vektlegg erfaringskompetanse, dette mobiliserer brukerne og de pårørende til å bli gode i sine roller. 

Kompetansesenterforum vest tok i 2018 initiativ til rådslag hvor en ba om konkrete tilbakemeldinger fra brukere på hvordan forumet kan jobbe. 

→ Her vil vi legge til tips til mobiliseringstiltak

→ Her vil vi legge til langsiktig plan for styrking av bruker- organisasjoner og representanter

Dette gjøres ved behov, eksempelvis: 

  • Dersom et senter skal formidle kunnskap om fagområder 
  • Dersom det skal gjennomføres kunnskapsoppsummeringer 
  • Dersom det skal settes i gang ny forskning 

En kan be brukerne og/eller pårørende om råd (rådslag) når ny kunnskap, kunnskapsoppsummeringer og forskning som spesielt er tilegnet brukergruppen skal presenteres 

→ Gi kommunikasjonsavdelingen oppdrag om å involvere brukere når kunnskap til brukere skal utarbeides på nettsiden  

Brukerstemmen bør inkluderes fra første stund og fram til forskningen eventuelt skal drøftes.

Det er oppfordret til å ansette brukere som medforskere. Samt benytte råd/utvalg/samarbeidsarenaer til å hente ut brukernes råd om fremtidig forskning.

Fra start til slutt for et helhetlig representativt resultat. 

For å sikre at dette skjer må hvert enkelt senter beskrive hvordan de vil gjennomføre det gjennom strategiplaner, samt gjennom årlige konkrete handlingsplaner. 

Det kan være best for noen sentre å benytte brukerundersøkelser, men for andre kan strukturerte møter, rådslag eller lignende være mer passende.  

→ Se et eksempel på en Referansegruppe her 

→ Her vil vi legge inn forslag til spørsmål på tilbakemelding

→ Her vil vi legge til forslag til metode

→ Her vil vi legge til et eksempel på handlingsplan

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:

Bli-involvert.no benytter Plausible til å generere 100% anonym besøksstatistikk.

Illustrasjoner: Frida Strømme

©2023. BLI-INVOLVERT.NO

Skroll til toppen