Brukerstyrking

Brukerperspektivet skal være det bærende prinsippet for hvordan tjenester innen rus og psykisk helse organiseres.

Dette innebærer at brukernes egne kunnskaper, erfaringer og behov legges til grunn i oppfølging og hjelp. Brukerkunnskap omfatter både den oppsummerte erfaringskunnskapen og brukernes individuelle erfaringer. Her finner du tiltak og eksempler som kan fremme brukerinvolvering i tjenestene.

Tiltak og eksempler:

Nettverkssamlinger om recoveryorienterte tjenester for å styrke kompetansen i tilbudene hos kommuner som vil satse på recovery som et verdigrunnlag og perspektiv. Ha et mål om at deltagerne etter gjennomført dag skal ha opparbeidet grunnleggende kunnskaper i et fagperspektiv om recovery og blitt inspirert til å ta i bruk nyttige verktøy i sin arbeidshverdag.

Sett sammen erfaringskonsulenter og ansatte i kommunen til å planlegge og gjennomføre fagdagen sammen med et kompetansesenter for et sammensatt program som innehar både arbeidsformer som er dialogorienterte og har fokus på deltaker aktivitet.

Bruk også de samme prinsippene for fagdager som berører brukerinvolvering på mer indirekte måter.

→Se hvordan Stjørdal jobber for å bli Nord-Trøndelags Recovery kommune her 
→Se guide for recovery satsning – guide for å kartlegge status her 

Brukerstemmenettverk i Bergen – Personer og miljøer i Bergen og omegn har møttes en gang i året for å dele erfaringer i arbeidet med å styrke brukerstemmen i tjenestene og det offentlige rom.

Kommunene skal ha en oversikt over sentrene og organisasjonene i sin region for å kunne sette i gang anbefalt samarbeid.

Sentrene bør derfor ha god kontakt og samarbeide med de ulike brukerorganisasjonene i regionen slik at man har grunnlaget for å komme med anbefalinger i aktuelle situasjoner.

→ Se vår oversikt over brukerstyrte sentre og brukerorganisasjoner
Nettverksmøter kan benyttes for å involvere brukere og mobilisere deres sosiale nettverk, samt utløse ressurser til støtte og problemløsning.

Nettverksmøter som metode kan styrke brukere og deres brukererfaringer. 

Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS samarbeider om gjennomføring av nasjonale læringsnettverk for personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer

→ Se prosjektrapporten “Regionalt læringsnettverk om utvikling av tjenester for psykisk helse og rus”
 
Illness Management and Recovery (IMR).

Sørg for at dette spres slik at flere fagfolk og brukere kan velge denne behandlingen. 

→Les mer om hvorfor Nordfjord psykiatrisenter vil ha IMR ut i kommunene her

På aktuelle arenaer eller tilstelninger. 

→Se selvhjelps egen nettside her
Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Når kompetansesenteret skal hjelpe tjenestene med brukerinvolvering: