1. Forside
  2. /
  3. Forside
  4. /
  5. Brukerorganisasjoner

Bruker- og pårørendeorganisasjoner

Det finnes mange ulike bruker- og pårørendeorganisasjoner innen områdene psykisk helse, rus og traume på barne- og voksenfeltet. 

Disse kan være nyttige samarbeidspartnere for kompetansesentrene og de kommunale tjenestene. Mange av organisasjonene har også lokalkontorer.

På denne siden finner du også oversikt over pårørendesentre og brukerstyrte sentre.

Oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjoner nasjonalt:

ADHD Norge 

ADHD Norge har bl.a. i oppgave å utbre kunnskap og forståelse for ADHD, å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat, samt å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

A-LARM

En landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon og et lavterskeltilbud for rusavhengige i rehabilitering, for deres pårørende og familie.

Ananke-Norsk OCD forening 

Brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser (OCD), deres pårørende og andre interesserte.

Angstringen 

Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn.

ATROP Støtte & Ettervernsenter  

Organisasjonen er et lavterskeltilbud og en brukerorganisasjon for enkeltmennesker og familier som har opplevd seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/krenkelser og/eller er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse.

Aurora 

Aurora er en ideell og uavhengig interesseorganisasjon for mennesker som er, eller har vært i, psykiatrisk behandling. Blant medlemmene er brukere, pårørende, fagfolk og andre som er engasjert i psykisk helse.

BAR 

Barn av rusmisbrukere, ble stiftet som en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning. Har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet. BAR har forskjellige aktiviteter og tilbud til barn av – i alle aldre. Blant annet driver de BARsnakk, en chattetjeneste.

Bipolarforeningen 

Bipolarforeningen Norge skal jobbe samfunnspolitisk med psykisk helseproblematikk og da med spesielt vekt på bipolare lidelser.

Erfaringskompetanse

Erfaringskompetanse jobber for at brukeres og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet.

Erfaringssentrum

Erfaringssentrum er en nasjonal interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter

FHN 

Forbundet for human narkotikapolitikk er en brukerorganisasjon som jobber for å påvirke norsk narkotikapolitikk og rusbehandling.

Forandringsfabrikken

I Forandringsfabrikken Kunnskapssenter finner du oppsummert kunnskap fra barn på disse temaene: Skole, barnevern, psykisk helse, vold og overgrep, kriminalomsorg, NAV og sykehus.

Hjelpekilden Norge 

En organisasjon som arbeider med informasjon om isolerte trossamfunn, med spesiell fokus på barns oppvekstvilkår. Hjelpekilden gir også hjelp og støtte for mennesker i religiøse bruddprosesser.

Hvite ørn 

Hvite ørn er en medlemsorganisasjon for brukere av og med erfaring fra psykiatri, og for mennesker som ønsker å støtte eller engasjere seg i utfordringer innen psykisk helse. De vil derfor jobbe for at alle skal kunne velge sin rette behandlingsform uavhengig av ståsted og økonomi.

Ivareta – pårørende berørt av rus 

Norges største pårørendorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige.

LFB

Landsforeningen for barnevernsbarn.

LFSS 

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord LFSS.

LPP 

Landsforeningen for for pårørende innen psykisk helse er en landsomfattende ideell interesse‐ og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

LEVE Norge 

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har fylkeslag i alle landets fylker. LEVE arbeider for å sikre etterlatte ved selvmord omsorg og støtte, samt med å spre informasjon om selvmord generelt og etterlattes situasjon spesielt.

LMS 

Landsforbundet mot stoff er en pårørendorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige.

LAR nett 

En nasjonal interesseorganisasjon for dem som er i legemiddelassistert behandling (LAR)

Norsk forsterhjemsforening

Norsk Fosterhjemsforening er en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.
Foreningen er en landsdekkende og uavhengig bruker- og interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn.

MARBORG 

Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon er en brukerorganisasjon på rusfeltet.

Mental Helse Norge 

Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud.

Mental Helse Ungdom 

Mental Helse Ungdom er en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon på psykisk helsefeltet. MHU driver med politisk og samfunnsrettet arbeid.

OBF

Organisasjon for barnevernsforeldre.

Pro LAR 

Nasjonalt forbund for folk i LAR

Pårørendealliansen 

Arbeider for bedre vilkår for alle som er pårørende.

Retretten 

Retretten er et gratis tilbud for tidligere alkoholikere, rusmisbrukere, LAR-pasienter og pårørende. Enten man er innenfor eller utenfor en behandlingssituasjon, eller befinner deg i fengsel.

RIO 

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon har som sitt formål at flest mulig skal få best mulig behandling og oppfølging for sine rusproblemer.

ROS 

Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Spiseforstyrrelsesforeningen 

Har sprunget ut av det som tidligere ble kalt Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelse (IKS), men som framover vil være en organisasjon for alle som er berørt av spiseforstyrrelser.

Voksne for Barn 

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse.

Wayback 

Stiftelsen Wayback er en uavhengig stiftelse, som arbeider for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk.

WSO 

Landsforeningen We Shall Overcome er en støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner, dvs. alle som på brukeres egne vilkår jobber for rettigheter og sosialt likeverd.  

Oversikt over pårørendesentre

Pårørendesentrene har ulike tilbud spesielt til pårørende. Flere av dem tilbyr veiledning (ved telefon eller oppmøte), muligheter for å ta kurs eller delta i grupper med andre pårørende.

 
Kilde: helsenorge.no

Regionale brukerstyrte sentre

Ansvaret for brukeropplæringsprogrammene ligger hos bruker- og pårørende organisasjonene og de regionale brukerstyrte sentrene. De regionale sentrene har ansvar for å utvikle og administrere forskjellige brukeropplæringstilbud. Noen har også tilbud til pårørende.

  • Bikuben regionalt brukerstyrt senter– Opplæringstilbud for hele Nord-Norge som ved hjelp av brukerressurser skal bidra til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring.
  • ROM – Agder– Brukerstyrt kompetansesenter innen psykisk helse og avhengighetsbehandling for Agderfylkene.
  • Sagatun – Brukerstyrt senter Hedmark– Regionalt brukerstyrt senter med fokus på å styrke brukermedvirkningen innen psykisk helse- og rusfeltet gjennom informasjonsarbeid, opplæring og kurs.
  • Vårres brukerstyrt senter–Arena for personer med ulike psykiske lidelser og deres pårørende.
  • KBTMidt – Trondheim– Regionalt brukerstyrt senter med fokus på å fremme brukernes erfaringer i tjenster, utdanning, forskning og fagutvikling.

Kilde: helsenorge.no

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter

Bli-involvert.no benytter Plausible til å generere 100% anonym besøksstatistikk.

Illustrasjoner: Frida Strømme

©2023. BLI-INVOLVERT.NO

Skroll til toppen