Strukturere

Utarbeid en konkret rutine for bruker- og pårørendeinvolvering. 

Sentrene bør lage konkrete rutiner for bruker- og pårørendeinvolvering. Det å utarbeide en konkret rutine er en forutsetning for å sikre at bruker- og pårørendeinvolvering utføres i praksis og at lovkrav ivaretas. 

Se formuleringer fra lovkrav og andre sentrale føringsdokument
Se eksempel på rutine og beslutningsverktøy

Faste rutiner

Del gjerne gode eksempler

I punktene under har vi lagt inn noen eksempler - men vi ønsker å legge til flere!

Vi oppfordrer deg til å dele med oss, dersom du har forslag, eksempler eller maler som passer til punktene under.

Kontakt oss

Nedenfor finner du forslag til rutiner som kan bidra til å systematisk iverksette bruker- og pårørendeinvolvering. 

For de fleste sentre vil mange tiltak være aktuelle, hvilke dette er vil variere. Regionale forskjeller i kapasitet og prioritering spiller inn.

Brukere og pårørende skal involveres i senterets arbeid, og bør delta i aktuelle utvalg og samarbeid som fremmer utvikling for sentrene. Det er opp til hvert senter å avgjøre hva som er hensiktsmessig og deltagelsen bør være begrunnet i et formål. 

Eksempler:

Erfaringsfoum Korus Vest Bergen

Veien til selvstedighet (RKBU Vest)

Barn i Bergen (RKBU Vest)

Barn som pårørende (Helse Fonna m.fl)

Bedre tverrfaglig innsats (RVTS Vest, Korus Bergen, Korus Stavanger og RKBU Vest)

Videreutdanning av likemenn som støtter krigsveteraner (RVTS Vest)

→ Her ønsker vi å legge inn en mal for hvordan velge arena for brukerinvolvering. 

Ved gjennomgang av analysemateriell, som for eksempel Ungdata eller BrukerPlan, ha en rutine på å invitere brukerrepresentanter knyttet til målgruppen til å delta i analysen.  Representanten kan enten være fra en brukerorganisasjon knyttet til målgruppen eller frittstående brukerrepresentant. La dem delta i analysearbeidet og ikke minst når resultatet skal presenteres for kommunen, politikere eller lignende.

Deltakelse i analysearbeidet kan være gjennom feedback, bruker-evalueringer, nullpunktanalyser, Gap-analyser og lignende.

Eksempler:

Les hvordan Korus Vest Stavanger jobbet med Ung i Rogaland-undersøkelsen

→ Her vil vi legge til ulike analyseverktøyer for nedlastning

Møtene bør være strukturerte og godt planlagt. Det vil si at man formulerer og informerer om forventninger og roller i forkant samt skaper en møtearena der bruker- og pårørendeorganisasjonene kan bistå med sin kompetanse. 

Eventuelle møtearenaer kan være ledermøter, utvalg eller arbeidsgrupper/team som har faste medlemmer, en struktur og en møteplan.

Eksempler:

Samarbeid med Forandringsfabrikken (RVTS Vest)

→Her ønsker vi å legge inn eksempel på møtemandat. 

→Her vil vi legge til eksempler på forventninger og rolle til brukerrepresentanten. 

→ Her vil vi legge inn eksempler på strukturert møteplan. 

Fokuser på å trekke frem hvordan senteret har gjennomført bruker- og pårørendeinvolvering i årsrapporten. Dette kan gjøres ved å informere om deltakelsen fra bruker- og pårørenderepresentanter, eller ved å vise hvordan man i praksis har gjennomført bruker- og pårørendeinvolvering ved tilbakemelding og dokumentering. 

Eksempel: NAPHA årsrapport 2018

Se NAPHA sin bruker-blogg for inspirasjon til form for dokumentering og tilbakemelding her

Andre tiltak

Nedenfor finner du informasjon om andre tiltak senteret kan gjennomføre for å bidra til at bruker- og pårørendeinvolvering gjennomføres i praksis. 

Ved ansettelse på sentrene, let gjerne etter dem med brukererfaring. Det er viktig at en er tydelig på rolle, forventinger og oppgaver stillingen vil inneha. Lag en kravspesifikasjon på kompetanse, oppgaver, rolle, kunnskap, ferdigheter og holdninger. Let gjerne også etter dem med dobbeltkompetanse, det vil si både fagutdannelse og brukererfaring.

Se nasjonalt senter for erfaringskompetanse sin håndbok for brukeransettelse

Les mer om hva erfaringskompetanse er i praksis

Sett fokus på pårørende i senterets generelle arbeid og samarbeid med pårørendeorganisasjoner. Velg gjerne ut spesielle områder hvor man involverer pårørende, og gir dem en medvirkning i henhold til lovkrav som stilles.

Se helsedirektoratets pårørendeveileder 

Les mer om pårørendes rettigheter

Se formuleringer fra overordnede føringer om medvirkning/involvering fra pårørende

Sørg for å ha en oppdatert oversikt over aktuelle bruker- og pårørendeorganisasjonene i regionen. Det er også svært nyttig for sentrene å ha kontaktpersoner fra nevnte organisasjoner, slik at man får etablert en helhetlig kontakt. 

Lag gjerne en oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjonene og kontaktpersoner i regionen som kan legges på senterets nettside og oppdateres årlig. Dette skaper en oppdatert oversikt som er nyttig i videre arbeid, samt gjør listen lett tilgjengelig for kommunene i regionen. Gi gjerne denne oppgaven til en ansatt som også kan følge det opp.  

Se her hvordan nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har løst det

→ Her vil vi legge inn enkel mal for oversikt. 

→ Her vil vi legge inn forslag til digital utsendelse for oppdatering til brukerorganisasjoner. 

Skaff en god oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjonene og de ulike kompetanseområdene til representantene slik at riktig kompetanse blir benyttet på rett sted til rett tid. 

Se oversikt over brukerorganisasjoner her

Senteret bør ha et fokus på å styrke eksisterende, samt utvikle nye brukerorienterte metoder og tilnærminger som vil være relevante for våre tjenestemottakere, eksempelvis kommuner.

Housing first er et godt eksempel på en brukerorientert metode som er aktuell for kommunene. Se andre metoder og tilnærminger under “brukerstyrking”.

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Skroll til toppen