Et verktøy for brukerinvolvering

Kompetansesenterforum vest​

Et forum for utveksling av kunnskap, erfaringer og samordning av strategier i arbeidet mot kommuner, helseforetak, BUFetat.

Hovedmålet for kompetansesenterforumet er å gjøre sentrene sine tjenester mest mulig koordinert og dermed bidra til at sentrene sine tjenester blir mer tydeleg og bedre kjent i region vest sine kommuner og i alle aktuelle tenester. 

KORUS Vest Stavanger

Kompetansesenter rus

KoRus skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet.

Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialist-helsetjenester i Rogaland fylke.

KoRus logo lilla 2019 (002)

KORUS Vest Bergen

Kompetansesenter rus

Vi bistår kommuner og spesialisthelsetjenesten i Vestland fylke med kompetanse, organisering og kvalitetsutvikling av rusfaglige tjenester og tiltak. Vår rolle er å styrke praksisfeltet innen folkehelsearbeid /rusmiddelforebygging, tidlig innsats og rusbehandling.

Samfunnsoppdraget vårt er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet.

RVTS Vest

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordførebygging

RVTS Vest er en samarbeidspartner­ for tjenestene i region vest innenfor selvmordsforebygging, flyktninghelse, vold og seksuelle overgrep samt kriser og psykososial beredskap.

Vi tilbyr våre målgrupper ulike opplæringsprogram, rådgivning, møteplass for faglig utveksling og flere nettressurser.

RKBU Vest

Regionalt kunnskapssenter om barn og unges psykiske helse

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

NAPHA

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Vi er en avdeling i NTNU Samfunnsforskning, og jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Vi jobber for at mennesker med psykiske og sosialt relaterte problemer over hele landet skal få hjelp og behandling fra kunnskapsbaserte og samhandlende tjenester, der de bor.

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Når kompetansesenteret skal hjelpe tjenestene med brukerinvolvering: