1. Forside
  2. /
  3. Barn og unges rett til medvirkning

Barn og unges rett til medvirkning

Barnets rett til medvirkning skal gjelde i alle forhold som vedrører barn.​

Dette står nedfelt i FNs barnekonvensjon.

Barn og unges rett til medvirkning 

FNs barnekonvensjon har vedtatt følgende:  

Art. 12: Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet […] For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ.  

Barn og unges medvirkning handler på den ene siden om muligheter til reell påvirkning på viktige samfunnsområder gjennom formaliserte organer og organisasjoner. På den andre siden handler det om muligheter for den enkelte til å bli hørt og ha innflytelse over områder som har betydning for eget liv (Barn og unges medvirkning – regjeringen.no). Voksnes plikt til å lytte til barn når de tar beslutninger som berører dem, er nedfelt både i FNs barnekonvensjon, i den norske Grunnloven (§ 104) og i særlovgivning for helsetjenester, pedagogisk virksomhet og barnevern. Les om barn og unges rett til medvirking i helse, psykisk helsevern, barnehage, skole og barnevern.

 

Barneperspektiv og barnas perspektiv 

Ifølge Skivenes og Strandbu (2005b) kan begrepet barneperspektiv forståes på tre måter. For det første eksisterer et overordnet barnesyn i samfunnet, som er forbundet med den historiske, kulturelle og kontekstuelle forståelsen av barn i samfunnet. For det andre er det tale om et barneperspektiv som reflekterer den voksnes forståelse av barnet, og for det tredje er det tale om barnets eget perspektiv, slik det fremkommer fra barnet selv.  

rapporter og utredninger om barn og unges fungering kan barneperspektivet komme til syne på alle tre måter, både ved at det konkrete barnet sammenlignes med det som er «normalt» i samfunnet, ved at fagpersoner fortolker barnets mening og ved at barnets synspunkt blir direkte referert.  

Når barn skal medvirke i beslutninger som gjelder deres eget liv er det særlig viktig å ikke bare beskrive hvordan den voksne oppfatter barnet, men å få fram barnets egen mening. Fra en rapport om barn og unges medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid (Havnen et al. 2020) vises det til eksempler der barn formidlet at deres mening ble vridd og vendt på, og at de derfor måtte være forsiktige med hva de sa til barnevernet eller andre voksne.   

Gå til oversikt over offentlige dokument om barn og unges medvirkning.

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:

Aktuelt:

INVOLVERT.NO

Involvert.no er en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge. Nettressursen er utviklet av RKBU Nord.

Gå til nettressurs

Bli-involvert.no benytter Plausible til å generere 100% anonym besøksstatistikk.

Illustrasjoner: Frida Strømme

©2023. BLI-INVOLVERT.NO

Skroll til toppen