1. Forside
  2. /
  3. Om nettsiden

Om nettsiden

På BLI-INVOLVERT.NO finnes ulike ressurser knyttet til hvordan kompetansesentre om rus, psykisk helse og barnevern kan bli bedre på bruker – og pårørendeinvolvering. 

Hvorfor bruker- og pårørendeinvolvering?

Brukerkunnskap er en av de tre kjernekomponentene i kunnskapsbasert praksis. Dette handler om at de som deltar i en praksis skal kunne være med å påvirke tjenester som angår dem selv på individ- og systemnivå.

Alle virksomheter innenfor offentlig sektor skal sikre brukermedvirkning i sin virksomhet i henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Gjennom flere tilskudd fra Helsedirektoratet har bruker- og pårørendeinvolvering i praksis blitt satt på kompetansesentrenes agenda. Et mål om å informere, konsultere, involvere, samarbeide og bemyndiggjøre alle innenfor helse- og omsorgstjenesten.

 

Et “verktøy” for bruker- og pårørendeinvolvering 

BLI-INVOLVERT.NO er et verktøy for bruker- og pårørendeinvolvering utviklet av Kompetansesenterforum vestVed utviklingen av bli-involvert.no har vi hatt fire ønsker:

1. BLI-INVOLVERT.NO skal være en lett tilgjengelig ressurs. Alt samlet på et sted som du har tilgang til i enhver situasjon.

2. Det skal være et konkret verktøy som er direkte handlingsorientert. Et intuitivt oppsett, som hele tiden viser hvor du er i menystrukturen.

3. Den skal gi deg tilgang på eksempler og tips til inspirasjon for deg eller din organisasjon.

4. Og viktigst av alt ønsker vi at ressursen skal ha en kontinuerlig videreutvikling. Derfor har vi lagt til rette for at både målgruppen, samt brukere og pårørende kan gi tilbakemeldinger på innhold, struktur og design.

 

Målgruppe

Målgruppen for BLI-INVOLVERT.NO er ansatte ved kompetansesentre om psykisk helse og rus som skal involvere brukere i sitt arbeid.

 

Formål

Kompetansesenterforum vest ønsker å sette fokus på hvordan  kompetansesentrene kan jobbe for økt brukerinvolvering i tjenestene og i sentrenes eget arbeid.

Slik kan vi sørge for å realisere kompetansesentrene KoRus Bergen, KoRus Stavanger, RKBU Vest, RVTS Vest og NAPHA’S likelydende samfunnsoppdrag:

Sikre brukerinvolvering og brukerkunnskap i egen virksomhet og sikre målgruppene god og likeverdig tilgang til sentrenes tjenester .

 

Brukere og pårørende

På BLI-INVOLVERT.NO definerer vi brukere som personer med erfaring fra tjenester innenfor rus, psykisk helse, flyktningehelse og barnevern. Dette kan være barn og unge og deres foreldre/omsorgspersoner eller voksne med selvstendig hjelpebehov. 

Pårørende er definert som brukernes familie/omsorgspersoner og venner. Pårørende er mennesker i alle aldre – barn og unge, unge voksne, voksne og eldre. Dette gjelder enten de representerer seg selv eller en bruker- eller pårørendeorganisasjon. 

Involvering av representanter fra tjenesteapparatet er ikke inkludert i brukerbegrepet i denne sammenheng.

Å involvere brukere og pårørende i behandling og utvikling av tjenestetilbud er viktig både av hensyn til pårørende og til brukerens situasjon. 

 

Hva mener vi med bruker- og pårørendeinvolvering?

På BLI-INVOLVERT.NO har vi valgt å fremheve begrepet bruker- og pårørendeinvolvering i stedet for medvirkning og deltakelse.

Å involvere understreker nettsidens formål om å aktivt trekke inn brukere og pårørende i ulike deler av virksomheten, mens å medvirke i større grad peker mot brukernes muligheter for og rettigheter til å delta. Begrepene medvirkning og deltakelse brukes der det er naturlig avhengig av kontekst og type tekst. 

 

Kontakt oss

Har du innspill til nettsiden? Kontakt oss via kontaktskjema eller via redaksjonsgruppen, ved Sylvia Haukanes.

Redaksjonsgruppe:

Kjetil Orrem, faglig rådgiver, NAPHA

Beate Gauden, spesialkonsulent, RVTS Vest

Karen J Skaale Havnen, forsker II, RKBU Vest

Beate Johanna Kryvi, psykologspesialist, KORUS Bergen

Sylvia Haukanes, kommunikasjonsrådgiver, RVTS Vest

Tone Helene Oskarsen, kommunikasjonsrådgiver, KORUS Stavanger

 
 

Veiledere

Veiledere og føringer​ om er sentrale i arbeidet med brukerinvolvering.

Se vår oversikt
Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Skroll til toppen