Informere

Brukeren blir i liten grad involvert gjennom å få informasjon.

Informasjon er likevel en viktig start for videre arbeid, og en forutsetning for brukerinvolvering.

Tiltak og eksempler:

Hold senterets målgruppe oppdatert på hvordan nettopp dere jobber med brukerinvolvering. Dette kan gjøres ved å vise til arbeid utført i utvalg, brukerråd, med forskere, eller ved å vise til bli-involvert.no. Slik kan vi vise hvor viktig temaet brukerinvolvering er, og hvordan dette foregår i praksis ved sentrene.

Hvert år skal brukerrepresentantene bli informert om tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet, samt oppgaver for forekommende år. I tilskuddsbrevene står det at brukerinvolvering er ett førende prinsipp i samfunnsoppdraget. I denne sammenheng bør man derfor benytte etablerte møtearenaer med brukerorganisasjoner og representanter for å gjennomgå senterets oppgaver. Benytt gjerne muligheten til å inkludere det i samarbeidsmøter, men ha en respekt for brukerorganisasjonenes kapasitet og tid. 

Inkluder brukerinvolvering som eget område på nettsiden og oppdater jevnlig om brukerinvolvering og medvirkning ved sentrene.

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Når kompetansesenteret skal hjelpe tjenestene med brukerinvolvering: