1. Forside
  2. /
  3. Hvorfor brukerinvolvering?

Hvorfor brukerinvolvering?

Sentrale føringer 

Veilederen Sammen om mestring, Meld. St. 11 og HelseOmsorg 21 vektlegger satsing på erfaringskompetanse for å bedre kvaliteten i tjenestene. Regjeringen mener også at det er viktig å skape pasientenes helsetjeneste  og viser blant annet til gode erfaringer fra England med recovery colleges og utdanning av flere likepersoner og ansettelse av flere erfaringskonsulenter i helsetjenesten (Meld.St.11 (2015 – 22016)).

Tre kilder til kunnskap

Brukerkunnskap er én av de tre kjernekomponentene i kunnskapsbasert praksis, og handler om at de som deltar i en praksis skal kunne være med å påvirke tjenester som angår dem, på individ- og systemnivå. Brukerkunnskap er en systematisk samling av brukererfaringer. Denne kan samles av brukerorganisasjoner og fremmes gjennom talspersoner, i forskningsprosjekter og i tjenestene.

En lovfestet rettighet

Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 slår fast at pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Brukermedvirkning på individnivå reguleres i Lov om pasient- og  brukerrettigheter og gjelder uavhengig av om tjenestene tilbys i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Loven regulerer blant annet retten til informasjon og retten til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Retten til individuell plan ved behov for langvarige og koordinerte tjenester hjemles også i denne loven. Tjenestene skal ta utgangspunkt i brukerens egne mål. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.

I henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal alle virksomheter innenfor offentlig sektor sikre brukermedvirkning i sin virksomhet. Pasientenes, brukernes og de pårørendes erfaringer skal benyttes til forbedring av tjenestene. Brukerorganisasjonene er representert på ulike måter for å ivareta brukernes erfaringer med basis i brukerkompetansen. Dette skjer gjennom brukerutvalg, møter, høringer og deltakelse i prosjekter.

Brukerinvolvering – en sentral føring for kompetansesentre

Nasjonale og regionale føringer er styringsdokumenter for kompetansesentrene. Sentrene har også i oppdrag å implementere veiledere og retningslinjer i tjenestene.

Brukermedvirkning omtales stadig tydeligere i sentrale føringer. «Økt brukerinnflytelse fordrer at alle tjenester og utøvere har en systematisk tilnærming til samarbeidet med brukeren, både i den enkeltes behandling/bedringsprosess og i utvikling av helse- og omsorgstjenestene», heter det i veilederen Sammen om  mestring, mens ROP retningslinjen blant annet sier at «behandlingsplan og målsetting om behandling skal utarbeides i samarbeid med brukeren». 

Brukerinvolvering- spesialiserte og kommunale tjenester

På kommunalt nivå reguleres brukermedvirkning i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-10. Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste.

I spesialisthelsetjenesten, reguleres brukermedvirkning i Lov om helseforetak § 35. Styret skal sørge for at representanter for pasienter og andre brukere blir hørt i forbindelse med utarbeidelse av planer for virksomheten. Helseforetaksloven slår også fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. Brukerutvalg er etablert ved helseforetak og regionale helseforetak.

Veiledere

Veiledere og føringer​ om er sentrale i arbeidet med brukerinvolvering.

Se vår oversikt
Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:

Bli-involvert.no benytter Plausible til å generere 100% anonym besøksstatistikk.

Illustrasjoner: Frida Strømme

©2023. BLI-INVOLVERT.NO

Skroll til toppen