1. Forside
  2. /
  3. RKBU Vest – Veien til selvstendighet

Veien til selvstendighet (RKBU Vest)

«Veien til Selvstendighet» er et samarbeidsprosjekt mellom Barneverntjenesten for Enslige Mindreårige Flyktninger i Bergen kommune og Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge, Vest. 

Prosjektet har hatt som siktemål å gjennom økt kunnskap, bidra til økt kvalitet i tjenestene som enslige mindreårige flyktninger mottar etter bosetting i norske kommuner. I prosjektet har vi utviklet en spørreundersøkelse spesielt for enslige mindreårige flyktninger bosatt i Bergen kommune hvor vi undersøker hvordan ungdommene opplever oppfølgingen de får fra barnevernet etter bosetting, deres skolegang, kilder til sosial støtte og aktivitetstilbud. I tillegg har vi ved bruk av standardiserte og validerte spørreskjema kartlagt ungdommens akkulturasjonsstrategier, positive og negative opplevelser og erfaringer, mestringsstrategier og fysisk og psykisk helse.  

Brukerinvolvering har stått sentralt i hele prosjektgjennomføringen. Brukerne (her både enslige mindreårige flyktninger og barneverntjenesten) var involvert i utformingen av spørreskjema. De gav innspill til viktige tema vi burde utforske, samt var med og piloterte spørreskjema for å gi tilbakemelding på hvordan det fungerte, vanskelige ord og begreper, og tema som burde fokuseres mindre eller mer på.  

Når datainnsamlingen var ferdig ble resultatene presentert for alle deler av tjenesten helt fra ledernivå, kontaktpersoner, miljøterapeuter til ungdommene selv. Som resultat av disse prosessene har tjenesten satt ned ulike faggrupper på sentrale utviklingsteam: Skole, Psykisk helse og Sosial støtte. I alle disse faggruppene deltar også enslige mindreårige flyktninger. 

Les om prosjektet.

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:
Skroll til toppen