1. Forside
 2. /
 3. Barns medvirkning i ulike sektorer

Helse 

I Pasient- og brukerrettighetsloven finner vi i § 4-4 spesifikke rettigheter for barn og unge i helsehjelp i Norge: “(…) Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal barnets foreldre, andre med foreldreansvaret eller barnevernet, jf. annet ledd, høre hva barnet har å si før samtykke gis. Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse (…)”. 

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal sikre at barn og ungdom blir hørt, involvert og får innflytelse på individ- og systemnivå. (Brukermedvirkning: Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom skal sikre brukermedvirkning – Helsedirektoratet)  

 • Tjenestene skal jobbe for at barn og unge opplever at deres erfaringer og innspill oppleves som reelle når beslutninger tas opp og nye tiltak skal utformes. 
 • På individnivå betyr brukermedvirkning å lytte til det barnet og ungdommen sier og ta de med på råd i saker som angår dem selv. 
 • På systemnivå betyr brukermedvirkning f.eks. at representanter for barn og ungdom involveres i utformingen av tjenesten

 

Psykisk helsevern 

Mer om rettigheter for barn/ungdom i psykisk helsevern, Helsedirektoratets brosjyrer Rettigheter i psykisk helsevern for deg under 16 årog Rettigheter i psykisk helsevern for deg mellom 16 og 18 år 

 

Skole

Elever i norsk skole skal delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling. 

Barns rett til medvirkning (udir.no) 

Medvirkning (udir.no)   

 

Barnehage

Barns medvirkning (udir.no) Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

 

Barnevern 

Barns rett til medvirkning fremgår av Barnevernlovens § 1-6: 

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for, kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til (Bvl.§1-6).  

Barns rettigheter under saksbehandlingen fremgår i Bvl. § 6-3:                                           

Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom det har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder. Fylkesnemnda kan innvilge et barn under 15 år partsrettigheter i særskilte tilfeller. I sak som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker eller tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel, skal barnet alltid regnes som part. 

I tillegg skal det «fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets mening er tillagt. Hvordan barnets beste er vurdert skal også fremgå av vedtaket» (Bvl§ 6-3 a). Lovparagrafene er utdypet og konkretisert Forskrift om medvirkning og tillitsperson av 01.06.2014: 

 • Medvirkning er en prosess og gjelder i hele saksforløpet 
 • Medvirkning skal skje i trygge rammer og tilpasset barnets alder og modenhet 
 • Barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige tilknytning skal ivaretas 
 • Barnet skal informeres om aktuelle situasjoner for medvirkning, om saken, om tjenestetilbud, rettigheter, valg og beslutninger som skal treffes, og konsekvenser 
 • Barnet skal få informasjon på en forståelig måte 
 • Barnet har rett til å uttale seg gjennom verbal og ikke-verbal kommunikasjon 
 • Barnet skal bli lyttet til, og deres synspunkt skal tillegges vekt 

 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) – Lovdata 

Forskrift om medvirkning og tillitsperson – Lovdata  

Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter:

Bli-involvert.no benytter Plausible til å generere 100% anonym besøksstatistikk.

Illustrasjoner: Frida Strømme

©2023. BLI-INVOLVERT.NO

Skroll til toppen