Bakgrunn

Bli-INVOLVERT.NO er et verktøy for brukerinvolvering utviklet av Kompetansesenterforum vest.

Brukerkunnskap er en av de tre kjernekomponentene i kunnskapsbasert praksis. Dette handler om at de som deltar i en praksis skal kunne være med å påvirke tjenester som angår dem selv på individ- og systemnivå.

Alle virksomheter innenfor offentlig sektor skal sikre brukermedvirkning i sin virksomhet i henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Etter oppdrag fra Helsedirektoratet har brukerinvolvering i praksis blitt satt på kompetansesentrenes agenda. Et mål om å informere, konsultere, involvere, samarbeide og bemyndiggjøre alle innenfor helse- og omsorgstjenesten.

Målgruppe

Målgruppen for BLI-INVOLVERT.NO er ansatte ved kompetansesentre om psykisk helse og rus som skal involvere brukere i sitt arbeid.

Formål

Kompetansesenterforum vest ønsker å sette fokus på hvordan  kompetansesentrene kan jobbe for økt brukerinvolvering i tjenestene og i sentrenes eget arbeid.

Slik kan vi sørge for å realisere kompetansesentrene KoRus Bergen, KoRus Stavanger, RKBU Vest (NORCE), RVTS Vest og NAPHA’S likelydende samfunnsoppdrag:

Sikre brukerinvolvering og brukerkunnskap i egen virksomhet og sikre målgruppene god og likeverdig tilgang til sentrenes tjenester .

Fire ønsker

Ved utviklingen av bli-involvert.no har vi hatt fire ønsker:

1. bli-involvert.no skal være en lett tilgjengelig ressurs. Alt samlet på et sted som du har tilgang til i enhver situasjon.

2. Det skal være et konkret verktøy som er direkte handlingsorientert. Et intuitivt oppsett, som hele tiden viser hvor du er i menystrukturen.

3. Den skal gi deg tilgang på eksempler og tips til inspirasjon for deg eller din organisasjon.

4. Og viktigst av alt ønsker vi at ressursen skal ha en kontinuerlig videreutvikling. Derfor har vi lagt til rette for at målgruppen kan gi tilbakemeldinger på innhold, struktur og design