Et verktøy for brukerinvolvering

Strukturere – overordnet

Under finner du informasjon om hvordan du kan gjøre dette på ulike måter, med tips og eksempler som hjelp på veien.

Sørg for å ha en oppdatert oversikt over aktuelle brukerorganisasjonene i regionen. Det er også svært nyttig for sentrene å ha kontaktpersoner fra nevnte brukerorganisasjoner slik at man får en lettere tilgang til brukere og å etablere en helhetlig kontakt.

Lag gjerne en oversikt over brukerorganisasjonene (nettside.no??) og kontaktpersoner i regionen som kan legges på ditt senters nettside og oppdateres årlig. Dette skaper en oppdatert oversikt som er nyttig i videre arbeid. Gi gjerne denne oppgaven til en ansatt som også kan følge det opp.  

→Se her hvordan nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har løst det
→ Se enkel mal for oversikt her 
→Se digital utsendelse for oppdatering til brukerorganisasjoner her

Skaff en god oversikt over brukerorganisasjonene og de ulike kompetanseområdene til brukerrepresentantene slik at riktig brukerkompetanse blir benyttet på rett sted til rett tid.

→Se oversikt over brukerorganisasjoner her 

Sett fokus på pårørende i senterets generelle arbeid og samarbeid med pårørendeorganisasjoner. Velg gjerne ut spesielle områder hvor man involverer pårørende, og gir dem en medvirkning i henhold til lovkrav som stilles.

→ Se helsedirektoratets pårørendeveileder her 
→Les mer om pårørendes rettigheter her 
→ Se formuleringer fra overordnede føringer om medvirkning/involvering fra pårørende her 

Ved ansettelse på sentrene, let gjerne etter de med brukererfaring og vær tydelig på rolle, forventinger og oppgaver stillingen vil inneha.

Lag en kravspesifikasjon på kompetanse, oppgaver, rolle, kunnskap, ferdigheter og holdninger. Let gjerne også etter de med dobbeltkompetanse, det vil si både fagutdannelse og brukererfaring.

→Se nasjonalt senter for erfaringskompetanse sin håndbok for brukeransettelse her 
→ Les mer om hva erfaringskompetanse er i praksis her

Ved gjennomgang av analysemateriell, som for eksempel Ungdata eller BrukerPlan, inviter brukerrepresentanter fra organisasjonen som er knyttet til målgruppen for analysen. La dem delta i analysearbeidet og når resultatet skal presenteres for kommunen, politikere eller lignende.

Deltakelse i analysearbeidet kan være gjennom feedback, bruker-evalueringer, nullpunktanalyser, Gap analyser og lignende.

→ Les hvordan Korus Vest Stavanger gjorde nettopp dette her

Analyseverktøyer kan lastes ned her