Et verktøy for brukerinvolvering

Strukturere- Internt/lokalt

Under finner du informasjon om hvordan du kan gjøre dette på ulike måter, med tips og eksempler som hjelp på veien.

Møtene bør være strukturerte og god planlagt. Det vil si at man formulerer forventninger og roller til brukeren, skaper en møtearena der brukeren kan bistå med sin kompetanse samt beskriver nevnte forventninger til brukerrepresentantene.

Eventuelle møtearenaer kan være ledermøter, utvalg eller arbeidsgrupper/team som har faste medlemmer, struktur og møteplan.

→Se eksempel på møtemandat her
→Se eksempler på forventninger og rolle til brukerrepresentanten her 
→Se eksempler på strukturert møteplan her 

Brukere bør delta i aktuelle utvalg og samarbeid som fremmer utvikling for sentrene. Det er opp til hvert senter å avgjøre hvilke de ønsker sine representanter inn i og deltagelse bør være begrunnet i et formål. Det vil si at senter bør velge et egnet utvalg eller arbeidsgruppe som gir hensiktsmessige resultat.

Her kan regionale forskjeller i kapasitet og prioritering spille inn og må tas til betraktning.

→ Se mal for hvordan velge arena for brukerinvolvering her

Alle sentrene skal lage konkrete rutiner for å gjennomføre brukerinvolvering og medvirkning i eget senter, som for de fleste er jmf. lovkrav. Det vil si at ved å etablere en intern rutine sørger vi for at det utføres i praksis og at vi ivaretar lovkravet som er stilt.

Se formuleringer fra lovkrav og andre sentrale føringsdokument her
Se eksempel på rutine og beslutningsverktøy her

Fokuser på å trekke frem hvordan senteret har gjennomført brukerinvolvering i årsrapporten. Dette kan gjøres ved å informere om deltakelsen fra brukerrepresentanter, eller ved å vise hvordan man i praksis har gjennomført brukerinvolvering ved tilbakemelding og dokumentering.

Eksempel: NAPHA årsrapport 2018
→ Se NAPHA sin bruker-blogg for inspirasjon til form for dokumentering og tilbakemelding her